Qırımtatar resurs merkezi qırımtatarlarnıñ tamır halq kibi kollektiv aqlarını ve bütün Qırım sakinleriniñ devamlı inkişafqa nail olmaq hususiy aqlarını teminlemek maqsadında 2015 senesi meydanğa ketirilgen cemaat teşkilâtıdır. Biz qırımtatar halqınıñ aqlarını qorçalaymız, qanun ve qaidelerniñ leyhalarını azırlaymız, Qırım ve qırımtatar haldqı ile alâqalı medeniy, tasil, advokatsion ve demokratik teşebbüslerge qoltutamız, işğal etilgen Qırımda hususiy ve umumiy uquq bozuvlarnı közetemiz, insan aqlarınıñ bozuluvlarını qayd etemiz ve senetleştiremiz, işğal altındaki Qırım vaziyeti hususında halqara cemiyetni haberdar etemiz, siyasiy mabüslerge ve olarnıñ aile azalarına uquqiy, içtimaiy ve gumanitar yardım celp etemiz, insan aqlarınıñ qorçalanması içün hususiy ve universal mehanizmlerge beyanat, şikâyet ve muracaatlarnı yollaymız, Qırım mevzusınıñ daima diqqat merkezinde bulunmasını temin etecek halqara malümat kampaniyaları ve tedbirler keçiremiz, uquqşınaslar ve faallerni yetiştiremiz, qırımtatar halqınıñ yañı diplomatlarını azırlaymız. İnanamız ki, Qırım resurs merkeziniñ faaliyeti Qırımnıñ işğalden suratnen azat etilecegi ve yañıdan integratsiyasına siltem olacaq.

Къырымтатар ресурс меркези къырымтатарларнынъ тамыр халкъ киби коллектив акъларыны ве бутюн Къырым сакинлерининъ девамлы инкишафкъа наиль олмакъ хусусий акъларыны теминлемек макъсадында 2015 сенеси мейдангъа кетирильген джемаат тешкилятыдыр. Биз къырымтатар халкъынынъ акъларыны къорчалаймыз, къанун ве къаиделернинъ лейхаларыны азырлаймыз, Къырым ве къырымтатар халдкъы иле алякъалы медений, тасиль, адвокацион ве демократик тешеббюслерге къолтутамыз, ишгъаль этильген Къырымда хусусий ве умумий укъукъ бозувларны козетемиз, инсан акъларынынъ бозулувларыны къайд этемиз ве сенетлештиремиз, ишгъаль алтындаки Къырым вазиети хусусында халкъара джемиетни хабердар этемиз, сиясий мабюслерге ве оларнынъ аиле азаларына укъукъий, ичтимаий ве гуманитар ярдым джельп этемиз, инсан акъларынынъ къорчаланмасы ичюн хусусий ве универсаль механизмлерге беянат, шикяет ве мураджаатларны ёллаймыз, Къырым мевзусынынъ даима дикъкъат меркезинде булунмасыны темин этеджек халкъара малюмат кампаниялары ве тедбирлер кечиремиз, укъукъшынаслар ве фааллерни етиштиремиз, къырымтатар халкъынынъ янъы дипломатларыны азырлаймыз. Инанамыз ки, Къырым ресурс меркезининъ фаалиети Къырымнынъ ишгъальден суръатнен азат этиледжеги ве янъыдан интеграциясына сильтем оладжакъ.

 

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ degerleri:

●  uquqnıñ ustünligi;
●  insan aqları;
●  zorbalıqsız küreş;
●  turğun inkişaf;
●  tamır halqlarınıñ aqları.

Ayrı diqqat ayıramız:

●   Qırım tamır halqları ve olarnıñ vekilleriniñ aqları qoruvına;
●   Qırım tamır halqları ve milliy azlıqlarnıñ milliy añlığınıñ qorçaluvına ve inkişaf etüvine;
●   tamır halqlarnıñ Vatanı olğan Qırım resurslarınıñ imayesine;
●   diskriminatsiyağa qarşılıq kösterüvge.

 

Команда

ЕСКЕНДЕР БАРІЄВ

ЕСКЕНДЕР БАРІЄВ

Голова Правління
ЗАРЕМА БАРІЄВА

ЗАРЕМА БАРІЄВА

Менеджерка
ЛЮДМИЛА КОРОТКИХ

ЛЮДМИЛА КОРОТКИХ

Менеджерка
ТЕТЯНА ПОДВОРНЯК

ТЕТЯНА ПОДВОРНЯК

Менеджерка із комунікацій
ОЛЕКСАНДР СТОЄЦЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР СТОЄЦЬКИЙ

Менеджер із комунікацій
ВОЛОДИМИР ЛЯШЕНКО

ВОЛОДИМИР ЛЯШЕНКО

Юрист
ВІКТОРІЯ ЛЯЛЮШКО

ВІКТОРІЯ ЛЯЛЮШКО

Бухгалтерка
АНТОН ОПАНАСЕНКО

АНТОН ОПАНАСЕНКО

Юрист
СЕРГІЙ ПАРХОМЕНКО

СЕРГІЙ ПАРХОМЕНКО

Менеджер

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ missiyası

Qırımtatar Maaliy Merkezi– zorbalıqsız deokkupatsiya em reintegratsiya ve Qırımnıñ turğun inkişafı içün yerli, milliy ve halqara seviyelerinde insan aqlarınıñ qoruvı, tamır halqlarnıñ tarihiy Vatanıñda kollektiv aqlarınıñ amelge keçirilüvi, Qırımnıñ turğun inkişafınıñ nezaret ve talil etilüvi, medeniy, tasil, ilmiy teşebbüslarğa, informatsion-maarif faaliyetke qol tutuvı vastasınen iş alıp barğan cemaat teşkilâtı.

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ hayaleti

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ hayaleti Qırım deokkupatsiyasınıñ terkibine kirdi. Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ işleri neticesi olaraq  çeşit etnoslar, dinlerniñ yan-yanaşa muabetlikte yaşamasına, insan aqları ve tamır halqlarnıñ aqları qoruvına, Qırımnıñ Ukraina yanında turğun inkişafına ve mındaki demokratik muessiselerniñ  pekitilmesine imkânlar yaratılması oldu. Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ faalligi Qırım meseleleri global ve Avropa seviyesinde obyektiv anlavına yardımcı oldu.

Deokkupatsiya vaqtınıñ belgisizligi hayaletniñ eki alğa bölünüvınıñ sebebi  oldu. Olarnıñ er biri Strategiyanıñ ayrı bölüginde taqdim etile.

Esas maqsadı:

Qırım işğali meselesiniñ milliy ve halqara seviyelerinde kerçekleşüviniñ vastası ile onıñ okkupatsiyası ıntıluvınıñ yekünlenüvini musaade etmemek ve ortaq em  tarafdarlarnı, beraberlikte iş körmek içün,  celp etmek.

Mahsus maqsatlar:

1. Insan aqlarnıñ qoruvı, şu aqlarnıñ yerine ketirüvine qol tutuv.
2. Tamır halqlarınıñ aqları ve şu aqlarnıñ yerine ketirüvine qol tutuv.
3. Qırımnıñ etraftaki muitiniñ imayesine qol tutuv.
4. Qırım sakinlerinıñ öz-özüni teşkilâtlandırmasına qol tutuv.
5. Qırımnıñ deokkupatsiyasına qol tutıp, onıñ reintegratsiyasını azırlamak içün faaliyet kösterüv.