Qırımtatar Maaliy Merkezi

BİZİM AQQIMIZDA

Qırımtatar resurs merkezi qırımtatarlarnıñ tamır halq kibi kollektiv aqlarını ve bütün Qırım sakinleriniñ devamlı inkişafqa nail olmaq hususiy aqlarını teminlemek maqsadında 2015 senesi meydanğa ketirilgen cemaat teşkilâtıdır. Biz qırımtatar halqınıñ aqlarını qorçalaymız, qanun ve qaidelerniñ leyhalarını azırlaymız, Qırım ve qırımtatar haldqı ile alâqalı medeniy, tasil, advokatsion ve demokratik teşebbüslerge qoltutamız, işğal etilgen Qırımda hususiy ve umumiy uquq bozuvlarnı közetemiz, insan aqlarınıñ bozuluvlarını qayd etemiz ve senetleştiremiz, işğal altındaki Qırım vaziyeti hususında halqara cemiyetni haberdar etemiz, siyasiy mabüslerge ve olarnıñ aile azalarına uquqiy, içtimaiy ve gumanitar yardım celp etemiz, insan aqlarınıñ qorçalanması içün hususiy ve universal mehanizmlerge beyanat, şikâyet ve muracaatlarnı yollaymız, Qırım mevzusınıñ daima diqqat merkezinde bulunmasını temin etecek halqara malümat kampaniyaları ve tedbirler keçiremiz, uquqşınaslar ve faallerni yetiştiremiz, qırımtatar halqınıñ yañı diplomatlarını azırlaymız. İnanamız ki, Qırım resurs merkeziniñ faaliyeti Qırımnıñ işğalden suratnen azat etilecegi ve yañıdan integratsiyasına siltem olacaq.

Къырымтатар ресурс меркези къырымтатарларнынъ тамыр халкъ киби коллектив акъларыны ве бутюн Къырым сакинлерининъ девамлы инкишафкъа наиль олмакъ хусусий акъларыны теминлемек макъсадында 2015 сенеси мейдангъа кетирильген джемаат тешкилятыдыр. Биз къырымтатар халкъынынъ акъларыны къорчалаймыз, къанун ве къаиделернинъ лейхаларыны азырлаймыз, Къырым ве къырымтатар халдкъы иле алякъалы медений, тасиль, адвокацион ве демократик тешеббюслерге къолтутамыз, ишгъаль этильген Къырымда хусусий ве умумий укъукъ бозувларны козетемиз, инсан акъларынынъ бозулувларыны къайд этемиз ве сенетлештиремиз, ишгъаль алтындаки Къырым вазиети хусусында халкъара джемиетни хабердар этемиз, сиясий мабюслерге ве оларнынъ аиле азаларына укъукъий, ичтимаий ве гуманитар ярдым джельп этемиз, инсан акъларынынъ къорчаланмасы ичюн хусусий ве универсаль механизмлерге беянат, шикяет ве мураджаатларны ёллаймыз, Къырым мевзусынынъ даима дикъкъат меркезинде булунмасыны темин этеджек халкъара малюмат кампаниялары ве тедбирлер кечиремиз, укъукъшынаслар ве фааллерни етиштиремиз, къырымтатар халкъынынъ янъы дипломатларыны азырлаймыз. Инанамыз ки, Къырым ресурс меркезининъ фаалиети Къырымнынъ ишгъальден суръатнен азат этиледжеги ве янъыдан интеграциясына сильтем оладжакъ.

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ missiyası

Qırımtatar halqınıñ ortaq aqları ve Qırım sakinleriniñ şahsiy aqlarınıñ teminlevi:

- aqqorçalayıcı faaliyet;

- qanunlar leyhalarınıñ işlenüvi;

- medeniy-aydınlatuv teşebbüslerine qoltutuv;

- Qırımnıñ turğun inkişafınıñ talil ve nezaret etmesi;

- malümat aydınlatuvı.

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ hayaleti:

- İşğalden azat etilgen Qırımda barışıq içinde yan-yanaşa çeşit millet ve din temsilcileri yaşaylar. Tamır halqları ve insan aqları qorçalanalar.

- Qırım, turğun inkişaflı, mustaqil ve demokratik Ukrainanıñ terkibindedir.

- İşğalden azat etilgen Qırım buzlatılğan çatışma meselesi çezilmesiniñ örnegi oldı.

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ degerleri:

- uquqnıñ aliyligi;

- insan aqları;

- zorbalıqsız küreş;

- turğun inkişaf;

- tamır halqlarınıñ aqları.

Ayrı diqqatnı:

- Qırımnıñ tamır halqları ve olarnıñ vekilleri aqlarınıñ qorçalavı;

- Qırımnıñ tamır halqları ve milliy azlıqlarınıñ milliy kimliginiñ qorçalavı ve inkişaf ettirmesi;

- tamır halqlarınıñ vatanı olğan Qırım resurslarınıñ qorçalavı;

- ayırımğa qarşı çıkuvına beremiz.

Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ maqsatları:

Qırım işğalden azat etilgenden evel:

1.        İşğal etilgen Qırım sakinlerine qoltutuv.

2.        Tamır halqlarınıñ aqları ve kimliginiñ qorçalavı.

3.        Halqara seviyede Qırım ilhaqınıñ tanımamasına ve Qırımnıñ azat etüvine qoltutuv.

4.        İşğalden azat etilgen soñ Qırım ve qırımtatar halqınıñ Ukrainağa yañıdan bütünleşmege yardım etmesi.

5.        Qırımnıñ insan, tabiiy ve medeniy resurslarınıñ qorçalavı.

Qırım işğalden azat etilgenden soñ:

6. Qırım ve qırımtatar halqınıñ Ukrainağa yañıdan bütünleşüvinde faal şekilde iştirak etmesi.